Talbot TourKrakow 2019

The Cloth Market, Krakow, Poland

St. Mary's Basilica, Krakow, Poland

"Eros Bendato", Krakow, Poland

The Barbican, Krakow, Poland

The Night View From Our Hotel, Krakow, Poland

Smok Wawelski, Krakow, Poland

Smok Wawelski Breathing Fire, Krakow, Poland

The Stairs Form The Film "Schindler's List", Krakow, Poland

Jewish Ghetto Memorial, Krakow, Poland

Schindler's Factory, Krakow, Poland

Inside The Factory Gates, Krakow, Poland

Auschwitz Gate, Krakow, Poland

Auschwitz-Birkenau, Krakow, Poland

Rail Car, Auschwitz-Birkenau, Krakow, Poland

br>